Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepassingsgebied
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Alfa Bewind persoonlijke begeleiding partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Met cliënt wordt aangeduid de (rechts)personen en vennootschappen tot wie een aanbod is gericht en/of met wie een overeenkomst tot stand is of wordt gebracht.
1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Alfa Bewind persoonlijke begeleiding uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst
2.1 Indien door Alfa Bewind persoonlijke begeleiding een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen Alfa Bewind persoonlijke begeleiding en de cliënt eerst tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding door de cliënt van het aanbod van Alfa Bewind persoonlijke begeleiding of door uitvoering van een opdracht door Alfa Bewind persoonlijke begeleiding. Uitsluitend het aanbod van Alfa Bewind persoonlijke begeleiding respectievelijk de factuur van Alfa Bewind persoonlijke begeleiding voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.
2.2 Indien door Alfa Bewind persoonlijke begeleiding geen aanbod is gedaan, komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding of uitvoering van een opdracht door Alfa Bewind persoonlijke begeleiding. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Alfa Bewind persoonlijke begeleiding respectievelijk de factuur van Alfa Bewind persoonlijke begeleiding voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van Alfa Bewind persoonlijke begeleiding zijn vrijblijvend.
3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij Alfa Bewind persoonlijke begeleiding mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

Artikel 4 Medewerking door cliënt
4.1 Cliënt zal Alfa Bewind persoonlijke begeleiding steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
4.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Alfa Bewind persoonlijke begeleiding verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in artikel 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is Alfa Bewind persoonlijke begeleiding bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering
5.1 Alfa Bewind persoonlijke begeleiding neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. Alfa Bewind persoonlijke begeleiding staat echter niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
5.2 Alfa Bewind persoonlijke begeleiding zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Alfa Bewind persoonlijke begeleiding bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Alfa Bewind persoonlijke begeleiding het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden en in dat kader beperkingen van (verplichtingen uit) aansprakelijkheid van die derden mede namens cliënt te aanvaarden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk
6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd.
6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Alfa Bewind persoonlijke begeleiding.
6.3 Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
6.4 Indien naar het oordeel van Alfa Bewind persoonlijke begeleiding een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is Alfa Bewind persoonlijke begeleiding bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium
7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, per dagdeel, per dag of een vast honorarium overeenkomen.
7.2 Alle tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkosten, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 8 Betaling
8.1 Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Alfa Bewind persoonlijke begeleiding aan te wijzen bankrekening.
8.2 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Alfa Bewind persoonlijke begeleiding is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op ten minste 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
8.3 Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van Alfa Bewind persoonlijke begeleiding dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.
8.4 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij duidelijk anders vermeld.
8.5 De cliënt heeft niet het recht om betalingsverplichtingen tegenover Alfa Bewind persoonlijke begeleiding op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van Alfa Bewind persoonlijke begeleiding tegenover de cliënt. Alfa Bewind persoonlijke begeleiding heeft het recht om – al dan niet opeisbare- vorderingen van de cliënt te verrekenen met verplichtingen van Alfa Bewind persoonlijke begeleiding tegenover de cliënt.

Artikel 9 Termijnen
9.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van -of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Alfa Bewind persoonlijke begeleiding schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Alfa Bewind persoonlijke begeleiding ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Alfa Bewind persoonlijke begeleiding opgeschort. In dat geval is Alfa Bewind persoonlijke begeleiding verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Alfa Bewind persoonlijke begeleiding zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Alfa Bewind persoonlijke begeleiding kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Alfa Bewind persoonlijke begeleiding bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Alfa Bewind persoonlijke begeleiding gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. Indien Alfa Bewind persoonlijke begeleiding door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan de cliënt tegenover Alfa Bewind persoonlijke begeleiding geen aanspraak op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding maken.

Artikel 11 Geheimhouding
11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12 Intellectuele eigendom
12.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Alfa Bewind persoonlijke begeleiding zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.
12.2 Alfa Bewind persoonlijke begeleiding behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
12.3 Alle door Alfa Bewind persoonlijke begeleiding verstrekte stukken, zoals de budget scan, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, werkwijzen, (model) contracten en andere geestesproducten van Alfa Bewind persoonlijke begeleiding en dat in de ruimste zin des woord, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënt en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van Alfa Bewind persoonlijke begeleiding worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Zonder voorafgaande toestemming van Alfa Bewind persoonlijke begeleiding mag niets uit de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Alfa Bewind persoonlijke begeleiding is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld aan Alfa Bewind persoonlijke begeleiding toe te rekenen tekortkomingen. Alfa Bewind persoonlijke begeleiding is in geen geval aansprakelijk voor gebruik van de adviezen van Alfa Bewind persoonlijke begeleiding en niet uitsluitend tot de cliënt gerichte algemene informatie. Deze artikelen zijn tevens van overeenkomstige toepassing op de door de cliënt op onrechtmatige daad van Alfa Bewind persoonlijke begeleiding te baseren vorderingen. De totale aansprakelijkheid van Alfa Bewind persoonlijke begeleiding wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout voor de gedeclareerde opdrachtsom. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.
13.2 De aansprakelijkheid van Alfa Bewind persoonlijke begeleiding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Alfa Bewind persoonlijke begeleiding onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Alfa Bewind persoonlijke begeleiding ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen te kort blijft schieten.
13.3 Alfa Bewind persoonlijke begeleiding is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt te kort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke Alfa Bewind persoonlijke begeleiding, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
13.4 Cliënt zal Alfa Bewind persoonlijke begeleiding vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
13.5 Buiten de in artikel 13.1 genoemde aansprakelijkheid rust op Alfa Bewind persoonlijke begeleiding geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
13.6 Alfa Bewind persoonlijke begeleiding is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
13.7 Alfa Bewind persoonlijke begeleiding zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
13.8 De aansprakelijkheid van Alfa Bewind persoonlijke begeleiding inzake schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief btw van de overeenkomst.
13.9 In geen geval zal de door Alfa Bewind persoonlijke begeleiding verschuldigde schadevergoeding meer bedragen dan de geldsom, die in verband met de betrokken verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Alfa Bewind persoonlijke begeleiding wordt betaald.
13.10 Ieder vorderingsrecht van de cliënt en/of derden jegens Alfa Bewind persoonlijke begeleiding vervalt 1 jaar na beëindiging van de uitgevoerde werkzaamheden.
13.11 De cliënt staat er voor in dat door Alfa Bewind persoonlijke begeleiding te verwerken gegevens, het verwerken van de gegevens en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het geldende recht, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De cliënt zal Alfa Bewind persoonlijke begeleiding vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat met door Alfa Bewind persoonlijke begeleiding verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking geldende rechten, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of daaruit voortvloeiende rechten, worden geschonden.

Artikel 14 Annulering
14.1 Alfa Bewind persoonlijke begeleiding behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Alfa Bewind persoonlijke begeleiding kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Alfa Bewind persoonlijke begeleiding de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.
Alfa Bewind persoonlijke begeleiding heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering vanuit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien één of meer van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt c.q. plaatsvinden: A: een aan de cliënt (toerekenbare) niet nakoming van één of meer uit de overeenkomst, waaronder de algemene voorwaarden voortvloeiende verbintenissen; B: na het sluiten van de overeenkomst Alfa Bewind persoonlijke begeleiding kennis krijgt van omstandigheden welke een goede grond geven te vrezen dat cliënt niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst zal voldoen; C: de indiening van een tot het verlenen van (voorlopige) surséance van betaling aan de cliënt strekkend verzoek D.de indiening van een tot faillietverklaring van de cliënt strekkend; D: verzoek handelingsonbekwaamheid van de cliënt; In dergelijke gevallen dient Alfa Bewind persoonlijke begeleiding de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Beëindiging
15.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling overeengekomen zijn.

Artikel 16 Geschillen
16.1 Alle geschillen welke tussen Alfa Bewind persoonlijke begeleiding en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter, tenzij Alfa Bewind persoonlijke begeleiding ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.
16.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.
16.3 Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.
16.4 Klachten kunnen tot uiterlijk 14 dagen na afloop van de dienstverlening schriftelijk worden ingediend.

Artikel 17 Slotbepaling
17.1 Alfa Bewind persoonlijke begeleiding is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden.
17.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
17.3 Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alfa Bewind persoonlijke begeleiding.
menu